KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

İzzetpaşa Mahallesi, Yeni Yol Caddesi, Nurol Tower Şişli, İstanbul / Türkiye adresinde yerleşik, Kampotu İlaç Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. (“Kampotu” olarak anılacaktır) veri sorumlusu sıfatını haiz olarak tüm yükümlülüklerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) uyarınca yerine getirmekteyiz. Doctor Mito markasını tercih ettiğiniz, ya da websitemizi ziyaret ettiğinizde; sizden aldığımız Kişisel verilerin, hangi kapsamda işlenebileceğini ve İlgili Kişilerin (KVKK Md. 3.1.ç) haklarını işbu aydınlatma metni ile açıklamaktayız.

1- Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?

Söz konusu kişisel verilerinizi; hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak, otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız.

2- Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel Veriler; gerçek kişileri doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlayan her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Bizler de 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında bir takım kişisel verilerinizi sınırlı olarak işlemekteyiz. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

Bizlere ulaşmak için kullandığınız iletişim araçları ve formları aracılığı ile Tarafınıza ait ad, soyadınız, e-mail adresiniz ve telefon numaranız dâhil iletişim bilgilerinizi; kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi; şirkete özgü işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesi, takibi, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi; gelen şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi, satış sonrasında geri bildirimlerinizi istemek amaçları ile toplamaktayız.

Yine web sitemizi ziyaret ettiğiniz durumda; internet servis sağlayıcınız, tarayıcı tipiniz, kullandığınız tarayıcı türü ve versiyonu, etki alanı adınız, IP adresiniz, Bir örnek kaynak konumlayıcı (URL) dahil işletim sisteminiz ve platformunuz, sizi bize yönlendiren web sitesi gibi verileri içeren web sitesi kullanım verilerini otomatik olarak toplayabiliriz. Bu verileri tamamıyla anonim bir şekilde toplamakta ve tutmaktayız. Bu verileri; istatistik oluşturmak, Doctor Mito yahut üçüncü kişilere ait, kişi özelinde trafik ve davranış analizi yapılmasına yarayan çerezleri kullanmak, bu çerezler ile toplanan veriler ile davranışsal pazarlama ve reklam faaliyetleri yapmak, Site ziyaretiniz esnasında kişiye özel içerik sağlamak gibi amaçlar ile işleyebiliriz.

3- İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yukarıdaki iki madde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.kampotu.com/asset/kampotu-veri-sahibi-basvuru-formu.pdf linkinde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak aşağıdaki E-Posta adresine iletebilirsiniz. Talebiniz üzerine Başvuru Formunuzu, size bildirilen E-Posta yahut yine aşağıda yer alan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla göndermeniz gerekmektedir.

E-Mail: [email protected]

TÜM SEÇKİN ECZANELERDE

BİZİ
TAKİP
EDİN

BİZİ TAKİP EDİN